avatar
Phu Nguyen
Contact Me
Birthday Birthday
14/06/1996
Address Address
Ha Noi
Mobile Phone
(+84)1226390439
Email Email
trongphubkis@gmail.com

Phu Nguyen

student

arrow
Education

Công nghệ thông tin

Học viện quản lí giáo dục
Sep 2014 - Jun 2018
Experience
Soft Skills

Creative, Innovative   /   Positive Attitude

Working Skills

C/C++