mình thì không có tài ăn nói    nên có gì sơ xuất mong anh em bỏ qua, bài này mình sẽ hướng dẩn cài đặt môi laravel trên môi trường ubuntu và sử dụ apache2 với php7 để cập nhật công nghệ và quản trị website của mình hiệu quả hơn   

Do máy mình đã cài ubuntu và Lamp server nên mình sẽ chỉ hướng các bạn cài còn sub domain mình sẽ quay clip lại để tiện các bạn theo dõi.


     nội dung cơ bản cài đặt


sudo apt-get install git
sudo apt-get install unzip


// LAMP
sudo apt-get install tasksel
sudo tasksel install lamp-server


// CURL + Composer
sudo apt-get install curl php-curl php-mcrypt php-mbstring php-gettext


// enable mods
sudo phpenmod mcrypt
sudo phpenmod mbstring
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2


curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer


//install phpmyadmin
sudo apt-get install phpmyadmin

//Creating Laravel Project
cd /var/www/html/
sudo composer create-project laravel/laravel laravel --prefer-dist
sudo chmod -R 777laravel


//Creating Virtual Host work.com
sudo leafpad /etc/apache2/sites-available/laravel.app.conf


#/etc/apache2/sites-available/laravel.app.conf contains following lines

ServerName work.com
DocumentRoot /var/www/html/laravel/publicAllowOverride All
Require all granted// enable that site
sudo a2ensite laravel.app


service apache2 reload


// fix hosts file
sudo leafpad /etc/hosts


#/etc/hosts contents following lines
127.0.0.1 laravel.app
or use this command
sudo -- sh -c "echo '\n127.0.0.1 \laravel.app'>> /etc/hosts"


 tới đây thôi khi nào rảnh thì mình sẽ làm tiếp 

ai cần hổ trợ thì gửi mail cho mình nhé Smile 
mail: duydev@hotmail.com
facebook : fb.com/duydev


Save