phần trước mình có hướng dẩn các bạn cài đặt lamp server , phần nầy mình hướng dẩn các bạn cài đặt sub domain và kết thúc bài 1 luôn nhé.


  Bước :


 1. Vào thư mục /etc/apache2/sites-available 
  cd /etc/apache2/sites-available/

 2. Copy file config ra 1 file config mới với tên vhost của mình (ví dụ : sharebook.app.conf) 
  cp laravel.app.conf sharebook.app.conf
  

 3. Sữa file đường dẩn đến thư mục chứa website và trỏ đến thư mục public của laravel để tiện sử dụng và hiểu được cấu trúc của laravel 
  - mở file vừa copy ra (sharebook.app.conf)

   sudo subl sharebook.app.conf 

  - cấu hình thư mục đến thư mục chưa project laravel 

  
  
      ServerName sharebook.app
      DocumentRoot /var/www/html/shareboook/public
  
      
          Options FollowSymLinks
          AllowOverride None
      
      
          AllowOverride All
      
  
      ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
      LogLevel warn
      CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
      
  
  

 4. kích hoạt vhost vừa tạo sharebook.app 
   sudo a2ensite sharebook.app
  

 5. tạo file host
  sudo -- sh -c "echo '\n127.0.0.1 sharebook.app'>> /etc/hosts"
  


xong r nha các bạn vào tên miền sharebook.app để xem thành quả nhé :D 


 • Chú ý : cấp quyền project là 777 thư mục public 775

Login để lấy link download