Angular 2 - Laravel5


Angular 2 thiết lập với Laravel 5


Bước 1 Bạn cần cài đặt  nodejs vào   thống của bạn.


node -v

Bước 2


sao chép các tập tin lưu trữ từ đây đến máy chủ địa phương của bạn, bạn có thể tải về và giải nén nó quá vào một thư mục dự án địa phương [Nếu bạn thay đổi các dự án tên thư mục angular2-laravel5 cho một dự án khác nhau sau đó mở file package.json file "name": "angular2-laravel5", replace this to "name": "yourProjectFolder", ]


Bước 3 sau đó mở thiết bị đầu cuối của bạn


đã đến thư mục dự án của bạn


cd /www/angular2-laravel5 sau đó chạy dưới lệnh vào terminal dấu nhắc lệnh của bạn


-sudo composer update

-sudo npm install

 


Bước 4 bây giờ trong các thiết bị đầu cuối chạy các lệnh


gulp bower --force-latest

gulp 

Running the project from the local server 


 


Bước 1 Bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối / command prompt vào thư mục dự án đối với tôi nó cd /www/angular2-laravel5 bạn gõ lệnh này 


php artisan serve --port=8080

Bước 2 mở terminal và gõ lệnh này gulp watch


Bước 3 bây giờ mở một trình duyệt và gõ này


 


http://localhost:8080/


github của mình -- để các bạn tham khảo