Trong session Hướng dẫn cài đặt Webserver cho IT và DigitalMarketer trên fblive, đường truyền quá kém, nên mình viết lại tài liệu này cho các bạn.

VPS là gì: Nó là một máy chủ ảo, được tạo ra trong môi trường ảo hoá (Virtualization)

Hầu hết các nhà cung cấp server, Cloud server đều có dịch vụ cung cấp VPS , DigitalOcean thì gọi là Droplet, Amazon gọi là EC2. Không sao cả, nó vẫn là một server ảo.

Bạn có thể thực hành trên Desktop bằng phần mềm VMWare, trên Mac có thể dùng VirtualBox.

Để có một webserver bạn cần: Apache (HTTPD), PHP, MySQL

Cài thêm công cụ PhpMyadmin sẽ giúp bạn quản lý database linh động hơn.

Trong bài này, mình hướng dẫn với DigitalOcean , tạo một droplet và bạn sẽ nhận được địa chỉ IP là: 12.34.56.789

Đăng nhập thông qua SSH (sử dụng Putty trên Windows hoặc Terminal trên Mac)


ssh root@12.34.56.7891. Cài đặt Apache (Httpd) - trên Centos


# yum install httpd

Khởi động dịch vụ

# service httpd start

Cho phép mặc định chạy khi khởi động

# chkconfig httpd onGiờ bạn hãy tạo một trang đầu tiên index.html nhé

[root@matebe.com ~]# vi /var/www/html/index.html
Matebe.com - Mạng Xã Hội đồng nghiệp
Bấm ESC và :wq! để lưu và thoát file, bạn có thể thực hiện trên máy tính cá nhân và upload và thư mục /var/www/html cũng được nhé.

Giờ bạn hãy truy cập http://12.34.56.789 và thấy nội dung index mình đã doạn.

2. Cài đặt MySQL

Cài đặt package liên quan

# yum install mysql mysql-server

Khởi động dịch vụ và cho phép chạy mặc định khi khởi động CentOS


# service mysqld start

# chkconfig mysqld onĐặt root password cho MySQL

Mặc định khi cài xong user mysql root sẽ không có mật khẩu,  thiết lập mật khẩu cho user root như sau:


[root@matebe.com ~]# mysql_secure_installation
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
   SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!In order to log into MySQL to secure it, we’ll need the current
password for the root user.  If you’ve just installed MySQL, and
you haven’t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.


Set root password? [Y/n] y
New password: #nhập password
Re-enter new password: #nhập lại password
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 … Success!By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 … Success!

Normally, root should only be allowed to connect from ‘localhost’.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 … Success!

By default, MySQL comes with a database named ‘test’ that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 – Dropping test database…
 … Success!
 – Removing privileges on test database…
 … Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 … Success!

Cleaning up…

All done!  If you’ve completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

3. Cài đặt PHP


yum install php php-mysql

Bấm Y nếu xuất hiện các câu hỏi Y/N

Tạo một trang php để test:


# vi /var/www/html/phpinfo.phpKhởi động lại Apache


# service httpd restartKiểm tra:

Ở máy client bạn truy cập vào địa chỉ: http://12.34.56.789/phpinfor.php sẽ tới trang web vừa tạo.


Cài đặt driver kết nối MySQL và PHP

# yum install php-mysql -y3. Cài đặt phpMyadmin


yum install phpmyadmin

Lần đầu tiên bạn vào http://12.34.56.789/phpmyadmin sẽ bị denied, bạn cần chỉnh lại file config


vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin


  AddDefaultCharset UTF-8
   Order Deny,Allow
   Allow from all


Bấm ESC và :wq! để lưu và thoát

Khởi động lại dịch vụ apache (httpd)


# service httpd restart


Giờ bạn vào http://12.34.56.789/phpmyadmin  sau đó nhập username, password sẽ vào được trang phpMyAdmin.


Tạo một website đầu tiên:


Mở file /etc/httpd/conf.d/matebe.com.conf    ServerName matebe.com
    ServerAlias www.matebe.com
    CustomLog /var/log/httpd/matebe.comlog combined
    DocumentRoot /var/www/matebe.com
    RewriteEngine On
    
    Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
Bonus: Hướng dẫn online một site wordpress


Đầu tiên, bạn cần một tên miền , vào phần quản lý DNS của tên miền để tạo ra một dòng


A record @   12.34.56.789


Sau 10 phút hoặc có thể hơn, DNS sẽ được cập nhật trong môi trường internet (DNS Propagation)


Bạn sẽ vào được http://matebe.com/ với nội dung là trang index.html mình đã thực hiện ở trên.


Bạn vào https://wordpress.org/ tải wordpress về, giải nén và upload lên server vào thư mục gốc của file index.html lúc nãy.


Vào file wp-config.php và cấu hình


// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'ten database ');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'root'); hoac ten user 

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'matkhau');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Bây giờ vào phpmyadmin nhập root/password của bạn đã cài đặt lúc nãy


Tạo ra một database có tên giống trong file cấu hình trên, và nhớ add thêm một user như vậy nhé.


Giờ hãy vào website của bạn, trang cấu hình site wordpress của bạn sẽ hiện ra, bạn bắt đầu nhập thông tin.Chúc các bạn thành công nhé.


 


 


Save


Save


Save