Bất cứ ai làm trong ngành đều nghe qua cái "bug tracking tool" JIRA  này rồi, vậy nó là gì?


Để mình google giúp bạn hén https://www.quora.com/What-is-JIRA-What-is-it-used-for


Còn trong bài viết này mình sẽ chia sẻ Tut cài đặt JIRA 6.2.1 trên Centos 7 và bonus thêm phần mở rộng là crack nó ( nhưng không khuyến khích, dù sao vẫn nên mua bản quyền cho 1 sản phẩm đáng đồng tiền như JIRA)


Install JIRA on Centos 7
1. Install JDK 1.7 :
Go to http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html to download.
wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz
tar -xvzf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz
cp -r jdk-7u79-linux-x64 /zserver/jdk1.7.0_79
echo "export JAVA_HOME=/zserver/jdk1.7.0_79" >> /etc/profile
echo "export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin" >> /etc/profile
Make sure it's working
    java -version
    java version "1.7.0_79"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode)

2. Install Mariadb and setup database for JIRA
yum install mariadb-*
systemctl start mariadb
ps ax |grep maria
  1530 ?        Sl     0:00 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin
  --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
mysqladmin -u root password 'test123'
mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE jira CHARACTER SET utf8;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON jira.* TO 'jira'@'127.0.0.1' identified by 'test123';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON jira.* TO 'jira'@'172.16.74.133' identified by 'test123';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON jira.* TO 'jira'@'lab1' identified by 'test123';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

3. Download JIRA 6.2.1
 wget http://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-6.2.1.zip
 unzip atlassian-jira-6.2.1.zip
 mv atlassian-jira-6.2.1-standalone /zserver/atlassian-jira
 adduser jira
 chown -R jira. /zserver/atlassian-jira
 su - jira
 Change JIRA_HOME in configuration file
 cd /zserver/atlassian-jira
 vi bin/setenv.sh
 JIRA_HOME="/home/jira/home"
 vi atlassian-jira/WEB-INF/classes/jira-application.properties
 jira.home = "/home/jira/home"

4. Install JDBC to connect database
wget http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.1.30.tar.gz
tar -xvzf mysql-connector-java-5.1.30.tar.gz
cp -r mysql-connector-java-5.1.30/mysql-connector-java-5.1.30-bin.jar /zserver/atlassian-jira/lib/

5. Launch JIRA server with trial version
/zserver/atlassian-jira/bin/start-jira.sh

To run JIRA in the foreground, start the server with start-jira.sh -fg
executing as current user
                .....
          .... .NMMMD.  ...
        .8MMM.  $MMN,..~MMMO.
        .?MMM.         .MMM?.

     OMMMMZ.           .,NMMMN~
     .IMMMMMM. .NMMMN. .MMMMMN,
       ,MMMMMM$..3MD..ZMMMMMM.
        =NMMMMMM,. .,MMMMMMD.
         .MMMMMMMM8MMMMMMM,
           .ONMMMMMMMMMMZ.
             ,NMMMMMMM8.
            .:,.$MMMMMMM
          .IMMMM..NMMMMMD.
         .8MMMMM:  :NMMMMN.
         .MMMMMM.   .MMMMM~.
         .MMMMMN    .MMMMM?.

      Atlassian JIRA
      Version : 6.2.1
                  
Detecting JVM PermGen support...
PermGen switch is supported. Setting to 384m

If you encounter issues starting or stopping JIRA, please see the Troubleshooting guide at http://confluence.atlassian.com/display/JIRA/Installation+Troubleshooting+Guide

Using JIRA_HOME:       /home/jira/home

Server startup logs are located in /zserver/atlassian-jira/logs/catalina.out
Using CATALINA_BASE:   /zserver/atlassian-jira
Using CATALINA_HOME:   /zserver/atlassian-jira
Using CATALINA_TMPDIR: /zserver/atlassian-jira/temp
Using JRE_HOME:        /zserver/jdk1.7.0_79
Using CLASSPATH:       /zserver/atlassian-jira/bin/bootstrap.jar:/zserver/atlassian-jira/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_PID:    /zserver/atlassian-jira/work/catalina.pid

Check log: tail -f /zserver/atlassian-jira/logs/catalina.out
Oct 10, 2016 5:20:33 AM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
INFO: Starting ProtocolHandler ["http-bio-8080"]
Oct 10, 2016 5:20:33 AM org.apache.catalina.startup.Catalina start
INFO: Server startup in 24404 ms

netstat -aonp |grep 8080
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      2709/java            off (0.00/0/0)

Make to backup
cp -r atlassian-jira atlassian-jira.org

6. Start web base to configuration
http://172.16.74.133:8080/
Very easy to setup

7.Finish your Installation

====================================Install cracked version with =======================
1. cd Crack location
Download https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B0fYyi16qC6qZ2t5Uk5GWjhvbXc

cp -r atlassian-extras-2.2.2.jar /zserver/atlassian-jira-ent/atlassian-jira/WEB-INF/lib/
cp: overwrite ‘/zserver/atlassian-jira-ent/atlassian-jira/WEB-INF/lib/atlassian-extras-2.2.2.jar’? y

cd /zserver/atlassian-jira-ent/atlassian-jira/WEB-INF/classes
zip -d atlassian-bundled-plugins.zip atlassian-universal-plugin-manager-plugin-2.15.jar

zip -r /zserver/atlassian-jira-ent/atlassian-jira/WEB-INF/classes/atlassian-bundled-plugins.zip atlassian-universal-plugin-manager-plugin-2.10.1.jar
  adding: atlassian-universal-plugin-manager-plugin-2.10.1.jar (deflated 11%)
2. Put it in your license
Go to http://172.16.74.133:9090/secure/admin/ViewLicense.jspa

Description=JIRA: Commercial,
CreationDate=2016-10-09,
jira.LicenseEdition=ENTERPRISE,
Evaluation=false,
jira.LicenseTypeName=COMMERCIAL,
jira.active=true,
licenseVersion=2,
MaintenanceExpiryDate=2099-12-31,
Organisation=phamportable,
SEN=SEN-L8642940,
ServerID=B6S1-IPL3-1H8L-DSNX,
jira.NumberOfUsers=-1,
LicenseID=LID-L8642940,
LicenseExpiryDate=2099-12-31,
PurchaseDate=2016-10-09


jira