Bước :


1.PHP 7 & NGINX 1.9.x Repositories


Chạy các lệnh sau đây, để cài đặt PHP7 và Nginx 1.9.x repositories :

 add-apt-repository ppa:ondrej/php

 apt-get install software-properties-common

 apt-get install python-software-properties

 echo 'deb http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu/ trusty nginx' >> /etc/apt/sources.list
 echo 'deb-src http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu/ trusty nginx' >>  /etc/apt/sources.list

 wget -q -O- http://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo apt-key add -

 apt-get update
 apt-get -y install nginx php7.0 php7.0-mysql php7.0-fpm php7.0-mbstring php7.0-xml php7.0- curl

Sau khi mọi thứ đã được cài đặt, bạn sẽ cần phải cấu hình cả hai PHP 7 và Nginx 1.9.x để nó chạy cùng nhau và đồng bộ với Laravel 5.x

2.Cấu Hình NGINX

  vi /etc/nginx/site-actived/default
  

Copy vào và sữa lại :

server {
  listen 80 ;
  #listen [::]:80 ipv6only=on;

  root /home/duydev/Code/webaby/public;
  index index.php index.html index.htm;

  server_name beyeu.app;
  charset  utf-8;

  access_log /usr/local/etc/nginx/logs/beyeu.access.log;

  gzip on;
  gzip_vary on;
  gzip_disable "msie6";
  gzip_comp_level 6;
  gzip_min_length 1100;
  gzip_buffers 16 8k;
  gzip_proxied any;
  gzip_types
    text/plain
    text/css
    text/js
    text/xml
    text/javascript
    application/javascript
    application/x-javascript
    application/json
    application/xml
    application/xml+rss;

  
   location / {
      try_files $uri $uri/ /index.html;
      if (!-e $request_filename){ rewrite ^(.*)$ /index.php last; }
   }

  location ~ \.php$ {
      #fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
	  fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
      fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      fastcgi_index index.php;
      include fastcgi_params;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root/$fastcgi_script_name;
   }

  location ~* \.(?:jpg|jpeg|gif|png|ico|cur|gz|svg|svgz|mp4|ogg|ogv|webm|htc|svg|woff|woff2|ttf)\$ {
   expires 1M;
   access_log off;
   add_header Cache-Control "public";
  }

  location ~* \.(?:css|js)\$ {
   expires 7d;
   access_log off;
   add_header Cache-Control "public";
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }

}

Điều chỉnh cài đặt như root và server_name cho Project của bạn mong muốn.

3.Configure PHP 7
Đối với FPM chúng ta cần phải fix_pathinfo.

echo ‘cgi.fix_pathinfo=0’ >> /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Khởi động lại Services :

mkdir -p /var/www/html
/etc/init.d/nginx restart
/etc/init.d/php7.0-fpm restart

Cài đặt Mysql :

4.Cài đặt Composer và Laravel

cd ~
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
cd /var/www/html
rm -f index.nginx-debian.html 
composer create-project laravel/laravel .

Chú ý : Cấp quyền thư mục không ấy là khong chạy được đâu nhé !!


chown -R www-data:www-data /var/www/html
chmod -R 775 /var/www/html/storage

xong bạn vào lại server_name và cấu hình lại file /var/hosts tên project của mình :D chúc bạn mai mắn =)) mình hiểu ra chân lí này mất 1 ngày mấy 


Thành quả ^^Save