Đang làm dự án cho khách hàng thì gặp vấn đề Bootstap ko hỗ trợ responsive table. thế là cày bừa trên google cuối cùng cũng có giải pháp share lại cho mọi người sài.


Stack Mode:Toggle Mode:Swipe Mode:Mode Switcher:Demo: http://filamentgroup.github.io/tablesaw/demo/kitchensink.html


Nguồn: https://github.com/filamentgroup/tablesaw


 

Login để lấy link download