Hiện mình đang có job list tìm PHP Developer, Sài Gòn, Fulltime


1) Junior PHP Developer - $300 - $500


Link: https://lnkd.in/fvRha36


2) Mid/Senior PHP Developer - $500 - $900


Link: https://lnkd.in/eD8u6j5


3) Junior/Middle/Senior PHP Developer - $300-$800


Link: https://lnkd.in/f9XHWhH


4) FullStack PHP Developer - $1000 - $1100


Link: https://lnkd.in/fsVn5QD


5) PHP Back-end developer - $750 - $1000


Link: https://lnkd.in/fBF5Vuu


6) Senior PHP Developer - $900 - $1200


Link: https://lnkd.in/ffimVfX


7) Junior - Middle Drupal Developer - $400 - $1200


Link: https://lnkd.in/fqMymqH


8) Mangento Developer - $1000 - $1800


Link: https://lnkd.in/fsMAryi 


------


Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tiếng Anh về địa chỉ mail: quynh.nguyen@jobseeker.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua skype nhuquynh1495@outlook.com 


Cảm ơn mọi người! 

More Nguyen Thi Nhu Quynh articles