Lưu ý các Bạn không sửa hay xóa các tài liệu, cảm ơn Smile


 


Android: gồm tiếng Anh và tiếng Việt


http://bit.do/android-public


Bluetooth:  Bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt, Ví dụ


http://bit.do/bluetooth-public


C/C++/C#: gồm bài giảng, sách tiếng Anh, Việt và ví dụ (có Video)


http://bit.do/C-Cplusplus-csharp-public


Core Java: gồm side bài giảng tiếng Anh, Việt, bài tập, video, ví dụ


http://bit.do/core-java-public


Ebooks Python: tài liệu tiếng Anh


http://bit.do/ebooks-python-public


J2ME: tài liệu Anh, Việt, hướng dẫn viết Game, lập trình di động vv..


http://bit.do/J2ME-public


JEE: http://bit.do/JEE-public


JSE: giáo trình Anh, Việt, giáo trình Swing tiếng Anh, lập trình mảng:


http://bit.do/JSE-public


PHP: xây dựng web động, giáo trình căn bản, Css/Html tiếng việt, MySQL vv...


http://bit.do/PHP-public


SQL: cơ bản, nâng cao


http://bit.do/SQL-public