Series Loạt Bài Hướng Dẫn Android Cơ Bản


 


Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Android Studio và máy ảo Genymotion  (Đã Update Link)


Bài 2: Ánh xạ, viết ứng dụng Hello World


Bài 3: Widget.


  1. Bài 3.1 Update
  2. Bài 3.2 Update

Update...