Một document HTML luôn bắt đầu bằng  và kết thúc bằng  (trong đó bạn cũng có thể viết nhỏ hoặc viết hoa  và ). Nhờ có cặp TAG này mà Browser biắt được đó là HTML - document để trình duyệt. Những chữ đó chỉ để dành riêng cho Browser, người đọc chỉ nhận được những gì viết giữa cặp TAG  và .

Login để lấy link download