Sưu tầm được của một anh khá giỏi


SqlDependency Tự động trả dữ liệu về khi có thay đổi trong Database Source


Các bạn xem video xong rồi thì download source code nhé


source https://drive.google.com/open?id=0B4eaOrCGuAmPZ0lPUkppLTlyOXM


Nguon: a Nguyễn Cảnh Hưng

Login để lấy link download