Code: Double a = 0.0; Double b=0.0; try{ a=Double.valueOf(tf1.getText()); b=Double.valueOf(tf2.getText()); } catch(NumberFormatException n){ JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dữ liệu số 1 ko đúng định dạng"); } catch(Exception e){ JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dữ liệu nhập ko hợp lệ ở số 1 "); } try{ b=Double.valueOf(tf2.getText()); } catch(NumberFormatException n){ JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dữ liệu số 2 ko đúng định dạng"); } catch(Exception e){ JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dữ liệu nhập ko hợp lệ ở số 2"); } if(tfpt.getText().compareTo("+".toString<wbr />­())==0){ tfkq.setText(a.toString()+" + "+b.toString()+" = "+(a+b));} else if(tfpt.getText().compareTo("*".toString<wbr />­())==0){ tfkq.setText(a.toString()+" * "+b.toString()+" = "+(a*b));} else if(tfpt.getText().compareTo("/".toString<wbr />­())==0) tfkq.setText(a.toString()+" * "+b.toString()+" = "+(a/b)); else tfkq.setText("Nhập sai phép toán");

Login để lấy link download