Hoàng Nguyễn
Score 127
369

Hoàng Nguyễn

Senior Software Engineer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Senior Software Engineer at KMS Technology (04/2016 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Wall Comment: #154

Nguyễn Quốc Cường
2 bạn lập trình viên có khả năng viết và luôn có chia sẻ hay đã xuất hiện tại MateBe rồi nè bà con
Toidicodedao Huy Hoàng Phạm
Codeholicguy Hoàng Nguyễn
Kaka