Nguyễn Ngọc Sơn
Score 0
1

Nguyễn Ngọc Sơn

Node JS Developer

Nguyễn Ngọc Sơn

Node JS Developer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Nodejs Developer at Computer Training Centre - KhoaPham (07/2016 - Present)
Nguyễn Ngọc Sơn has 1 career connections [See All Friends]
Cao Thien Bao
Junior Software Developer
Cavoi 1
feeder
Dat Nguyen
Lập trình viên Java
Dr Waitress
I'm here to support you
Man Huỳnh Khương
Mobile Developer
My Nguyen
Recruiter
Nguyen Duc Quy
Developer
Nguyen Duy Quang
Sinh Viên
Phạm Hoài Nam
Technical Manager
Tiên Trần
Student
Trần Phú Nguyện
Lập trình viên c/c++
Trieud Duc
android