Nguyễn Ngọc Sơn
Score 0
1

Nguyễn Ngọc Sơn

Node JS Developer

Nguyễn Ngọc Sơn

Node JS Developer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Nodejs Developer at Computer Training Centre - KhoaPham (07/2016 - Present)
Nguyễn Ngọc Sơn has 1 career connections [See All Friends]
Man Huỳnh Khương
Mobile Developer
My Nguyen
Recruiter
Nguyen Duc Quy
Developer
Nguyen Duy Quang
Sinh Viên
Phạm Hoài Nam
Technical Manager
Supporter - Receptionist
I'm here to support you
Tiên Trần
Student
Trần Phú Nguyện
Lập trình viên c/c++