Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,886

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
View More