Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,885

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
  • Dr Waitress
Please Login to view detail