Quan Nguyen
Score 50
93

Quan Nguyen

Student    |  Developer     Ha Noi - Viet Nam
Research and Development at MakerHaNoi(1 of 4 st Lab in VN in Fablab global) (03/2016 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp